Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HIRDETÉS

1.       BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az UniWeb Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: UniWeb Plusz Kft.) által működtetett www.mindenamisport.com internetes oldal hirdetési felületein bármilyen formában (hirdetés, szponzoráció, termékelhelyezés stb.) megjelenő kereskedelmi, társadalmi, politikai vagy egyéb célú reklámok, hirdetések, közlemények (a továbbiakban: „Reklám”) megrendelésének és közzétételének általános feltételeit, illetve az UniWeb Plusz Kft., mint a Reklám közzétevője és a Reklám megrendelője (a továbbiakban: „Megrendelő”, együttesen „Felek”) között létrejövő kapcsolat egyéb kérdéseit szabályozzák.

Jelen ÁSZF szabályainak alkalmazása során Megrendelőnek kell tekinteni a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) szerinti reklámozót és reklámközvetítőt is.

2.       MEGRENDELÉS

2.1.  Az UniWeb Plusz Kft. hivatalos hirdetési díjszabását - mind a led panel hirdetési felület, mind az online hirdetési felületek tekintetében - a www.mindenamisport.com honlapon közzétett „Médiaajánlat” tartalmazza.

2.2.  Reklám megjelentetését rögzítő szerződés a Felek között kizárólag írásban visszaigazolt megrendeléssel jön létre. A szerződés létrejötte a hirdetés közzétételének elengedhetetlen feltétele. Az UniWeb Plusz Kft. a megrendeléseket írásban – igazolt és azonosítható módon, levélben, e-mailben vagy telefaxon elküldött megrendelőlapon, vagy a megrendelés minimális tartalmát (ld. 2.3-6. pont) kielégítő kötetlen formátumban – fogadja, és azokat írásban visszaigazolja. Külön írásos szerződés hiányában a jelen ÁSZF a megrendeléssel és annak visszaigazolásával együtt képezi az UniWeb Plusz Kft. és a Megrendelő között létrejött egyedi szerződést. Az írásbeliség követelménye nem vonatkozik a Grt. hatálya alá nem tartozó apróhirdetések magánszemély által történő megrendelésére, ami telefonon vagy személyesen (ügyfélszolgálaton készpénzfizetéssel) is történhet. A telefonon leadott apróhirdetési megrendelések esetében is jogosult az UniWeb Plusz Kft. a megrendelő magánszemély beazonosítására, személyazonosságának vizsgálatára. Ezt követően állapítja meg a fizetés módját, és ennek megfelelően történik a megrendelés visszaigazolása.

2.3.  A Reklám megrendelésekor a Megrendelőnek meg kell adnia az UniWeb Plusz Kft. részére: gazdasági társaság vagy más szervezet esetén annak pontos, cégszerű elnevezését, székhelyét és/vagy állandó telephelyét (számlázási címét), adószámát, a megrendelés ügyintézőjét és elérhetőségét; magánszemély esetén a megrendelő nevét, telefon és e-mail elérhetőségét, lakcímét, és – ha szükséges – egy további, azonosításra alkalmas személyes adatát. Amennyiben a megrendelést reklámügynökség közvetíti, a megrendelésnek tartalmaznia kell a megbízó (reklámozó) ügyfél megnevezését is. Az ügynökség a közvetített megrendelésért saját megrendeléseként felel.

2.4.  A Megrendelő az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá eső termékre vonatkozó Reklám esetén köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték, és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá, abban az esetben a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Szerencsejátékot népszerűsítő reklám megrendelése esetén be kell mutatni az állami adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyt is. A fentiek hiányában a reklámot az UniWeb Plusz Kft. nem teszi közzé.

2.5.  Az UniWeb Plusz Kft. egyes esetekben – saját döntése szerint – a megrendelés elfogadását további dokumentumok bemutatásához kötheti.

2.6.  A Megrendelőnek a megrendelésben nyilatkoznia kell a megrendelni kívánt Reklám paramétereiről (formátum, méret, megjelenés tervezett időpontja, anyagleadás módja és időpontja stb.). A Megrendelőnek a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról. Az UniWeb Plusz Kft. egyes esetekben – saját döntése szerint – a megrendelés elfogadását előrefizetéshez kötheti.

2.7.  Az UniWeb Plusz Kft. a megrendelésben szereplő paramétereket azok elfogadása esetén írásban visszaigazolja. Amennyiben a Reklám megjelentetésének a visszaigazolt időpontban valamilyen előre nem látott akadálya van, úgy a UniWeb Plusz Kft. erről haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, és a közléssel egyidejűleg a Megrendelő részére új megjelenési időpontot ajánl fel, amit az belátása szerint elfogadhat vagy megrendelését minden további jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja.

3.       MEGRENDELÉSSEL, ANYAGLEADÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

3.1.  Az UniWeb Plusz Kft. a hirdetések közzétételét az egyedi megrendelések és azok visszaigazolása (hirdetési szerződések) alapján teszi közzé. Az egyedi szerződés a visszaigazolás napján lép hatályba a visszaigazolásban rögzített feltételekkel. A megrendelő az egyedi szerződés megkötésével jelen ÁSZF-et elfogadja, annak tartalmát megismertnek tekinti. A Felek közötti teljes megállapodást az egyedi szerződés és jelen ÁSZF együttesen képezi.

3.2.  A megrendelési és anyagleadási határidőket, a leadás formátumát, módját, egyéb technikai paramétereit – mind a led panel hirdetési felületek mind az online hirdetési felületek tekintetében - a www.mindenamisport.com honlapon közzétett Médiaajánlat” tartalmazza, amely jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

3.3.  A különleges technikai megoldásokat igénylő megjelenések esetében a megrendelési és anyagleadási határidő a fentiektől eltérő lehet, így egyedi megállapodás tárgyát képezi.

3.4.  Többszöri alkalomra megrendelt megjelenés esetén – ha a Megrendelő a leadási határidőig írásban nem jelzi, hogy a Reklámon változtatni kíván – az UniWeb Plusz Kft. egyéb rendelkezés híján automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt Reklámot teszi közzé.

3.5.  Késedelmes anyagleadás esetén a megjelenés nem garantált. Ha a Reklám a leadási késedelem miatt nem jelenik meg, az UniWeb Plusz Kft.-t, mint a reklám közzétevőjét a hirdetési díjnak megfelelő kötbér illeti meg.

3.6.  Az UniWeb Plusz Kft. az anyagleadást követő változtatásból eredő bármilyen kárért csak abban az esetben vállal felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltséget minden esetben a Megrendelő viseli, mivel ez a szerződés ráutaló magatartással történő módosítását jelenti.

3.7.  A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz minőségéből vagy hiányából fakad.

3.8.  Az UniWeb Plusz Kft. a Megrendelő által leadott anyagokat az utolsó megjelenést követő 3 hónapig megőrzi, azt követően minden külön értesítés nélkül jogosult megsemmisíteni.

4.       REKLÁM MEGJELENTETÉSE

4.1.  Az UniWeb Plusz Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a profiljába nem illő, továbbá a hatályos jogszabályi rendelkezéseket sértő, illetve azokat megkerülő aggályos Reklámokat ne jelentesse meg, továbbá visszautasítsa a reklám közzétételét, ha megítélése szerint – figyelembe véve a reklám tördelését és betűtípusát – azt a hamis látszatot kelti vagy keltheti az olvasóban, hogy az a szerkesztősége által készített anyag lenne. Ebben az esetben az UniWeb Plusz Kft. a megrendelt és visszaigazolt Reklám közlésétől kártérítési vagy kötbérfizetési kötelezettség és egyéb, a díjfizetést meghaladó mértékű ellenszolgáltatás nélkül elállhat. Az ilyen tartalmú Reklámot az UniWeb Plusz Kft. akkor sem jelenteti meg, ha annak díját a Megrendelő már igazoltan megfizette. Ez esetben az UniWeb Plusz Kft. a már megfizetett díjat a Megrendelőnek 8 napon belül visszafizeti.

4.2.  A 4.1. pontban meghatározott reklámtilalmak különösen, de nem kizárólagosan:(Grt. 7 – 22. §) : Tilos az olyan reklám, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz, a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz, a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja, a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol (pornográf reklám), a szexuális szolgáltatás reklámja, az olyan áru reklámja, amely rendeltetése szerint szexuális ingerkeltésre irányul. Tilos fegyver, lőszer, robbanóanyag és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, a külön jogszabályban meghatározott veszélyes eb, továbbá az állatviadal reklámja, tilos emberi szervet, szövetet bármilyen felhasználás céljára reklámozni, tilos a terhességmegszakítás, a terhességmegszakítást végző intézmény, arra alkalmas eszköz vagy eljárás reklámja, tilos alkoholtartalmú ital törvényben meghatározott módon történő reklámozása, tilos a dohánytermék reklámja, tilos az állami adóhatóság engedélye nélkül szervezett szerencsejátékot népszerűsítő reklám.

A fentieken túl tilos közzétenni kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő, ismertető reklámot.

4.3.  Az UniWeb Plusz Kft. fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztési megfontolások miatt a Reklám visszaigazolt elhelyezésén változtasson. Erről a Megrendelőt még a megjelenés előtt tájékoztatni köteles.

4.4.  A garantált elhelyezés (pozicionálás), illetve egyéb speciális igények kielégítését az UniWeb Plusz Kft. nem minden esetben tudja garantálni. Ebben az esetben az UniWeb Plusz Kft. csak a Reklám alapdíját számlázza, és ez a szerződés következmények nélküli módosítását jelenti.

4.5.  Az UniWeb Plusz Kft. a Reklámban előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező, vagy a Reklám megjelenésének elmaradásából eredő károkért nem vállal felelősséget, elmaradt haszon, közvetett vagy nem vagyoni kár címén kártérítési felelőssége kizárt.

4.6.  Amennyiben a Megrendelő a Reklám előállításához az UniWeb Plusz Kft. közreműködését kéri, azt a megrendeléssel együtt közölnie kell.

4.7.  Az UniWeb Plusz Kft. a megjelentetésre leadott kéziratok kezelése során jogosult a magyar nyelvhelyesség és helyesírás szabályai­nak megfelelő javításokat elvégezni, az esetleges értelmezési okokból szükséges érdemi szövegváltoztatást azonban csak a Megrendelővel egyeztetve végezheti el. Az UniWeb Plusz Kft. megjelenés előtt csak a Megrendelő kifejezett kívánságára küld imprimatúrát. A jóváhagyásra kiküldött, de a megadott határidőig vissza nem érkezett imprimatúrát az UniWeb Plusz Kft. változtatás nélkül elfogadottnak tekinti.

4.8.  Az UniWeb Plusz Kft. a Megrendelő által leadott kész anyagot (grafika, online hirdetés fájl) változtatás nélkül jelenteti meg.

4.9.  Az UniWeb Plusz Kft. az elektronikus Reklámok leadott anyagait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége.

5.       LEMONDÁS

5.1.  A hirdetési szerződést a Felek közös megegyezéssel megszüntethetik vagy felbonthatják. Eltérő megállapodás hiányában a megrendelés az alábbi lemondási határidőn belül mondható le a Megrendelőt terhelő jogkövetkezmények alkalmazása nélkül:

-         a led panel hirdetői felületen történő megjelenés esetén a megjelenés előtt 10 munkanappal,

-         online megjelenés esetén a kampány indulása előtt 5 munkanappal.

5.2.  A fenti határidőt követően a Megrendelőt nem illeti meg a lemondás joga. A határidőn túli lemondás esetén a Megrendelőt kötbérfizetési kötelezettség terheli, az UniWeb Plusz Kft. jogosult a Reklám visszaigazolt árának kiszámlázására.

5.3.  A lemondás időpontjának az a munkanap számít, amelyen a lemondásról szóló írásos értesítés az UniWeb Plusz Kft-hez megérkezett. Munkaszüneti nap esetén ez a munkaszüneti napot követő első munkanap.

5.4.  Lemondás csak írásban (levélben, vagy e-mailben) történhet, melynek tudomásulvételét az UniWeb Plusz Kft. minden esetben írásban visszaigazolja. Azon lemondásokat, amelyeket az UniWeb Plusz Kft. nem igazolt vissza, illetőleg technikai feltételek hiányában visszaigazolni nem tud, el nem fogadottnak kell tekinteni, ebben az esetben a megrendelés továbbra is fennmarad, a nem teljesítésből eredő károkat pedig a Megrendelő viseli.

6.       REKLAMÁCIÓ

6.1.  Reklamációt az adott Reklám megjelenésétől, online megjelenés esetén a kampány indulásától számított 5 munkanapon belül lehet bejelenteni. Az UniWeb Plusz Kft. reklamációt csak írásban fogad el. Az esetleges hibás teljesítés esetére elsősorban a megrendelésnek megfelelő újabb megjelenés, vagy– ha a Reklám jellegéből adódóan, vagy más okból ez nem lehetséges – árleszállítás megengedett. Hibás teljesítésnek kizárólag olyan elektronikus megjelenés tekinthető, amely a Megrendelő eredeti megrendeléséhez képest formájában és/vagy tartalmában olyan mértékben eltér, hogy a reklámüzenet alapvető célját veszélyezteti. Teljesítmény alapú online megrendelés esetében a technikai okok, vagy a médium alacsonyabb látogatottsága miatti alulteljesítés nem lehet a reklamáció alapja, ilyen esetben az UniWeb Plusz Kft. csak a teljesült mennyiséget számlázza.

6.2.  Amennyiben a hibás teljesítés, vagy egyéb szerződésszegés a Megrendelőnek kárt okoz, úgy az UniWeb Plusz Kft. kártérítési felelőssége kizárólag a szerződésszegéssel vagy hibás teljesítéssel érintett hirdetés ellenértékére korlátozódik.

7.       SZÁMLÁZÁS

7.1.  Az UniWeb Plusz Kft. a Megrendelőnek a megállapodás szerinti engedménnyel csökkentett számlát küld, és ahhoz csatolja a számla alapját képező – a megrendelt Reklámot tartalmazó – nyomtatott vagy elektronikus támpéldányt vagy teljesítési igazolást. A számlára vonatkozó kifogást az UniWeb Plusz Kft. a számlába kiállításától számított 15 naptári napon belül fogad el. A számla ellenértékének megfizetése a számla kibocsátásától számított 30 naptári napon belül esedékes.

7.2.  Ha a Megrendelő a fizetési késedelem esetén az UniWeb Plusz Kft. felszólításában megjelölt újabb fizetési határidőt elmulasztja, a további hirdetések közlését – akár azok visszaigazolása ellenére is – minden külön jogkövetkezmény nélkül felfüggesztheti, további megrendelések befogadását megtagadhatja. Az így elmaradt Reklám miatt a Megrendelő semmilyen ellentételezésre, kártérítésre nem jogosult.

7.3.  Késedelmes fizetés esetén a Felek eltérő megállapodása hiányában az UniWeb Plusz Kft. a Ptk. 6:48. § -ban meghatározott kamatot, vállalkozás esetén pedig a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű kamatot jogosult felszámolni a késedelemmel érintett napokra, továbbá a Ptk. 6:155. § (2) bekezdésében meghatározott behajtási költségátalány iránti igényét is jogosult érvényesíteni.

8.       FELELŐSSÉG

8.1.  A Reklám tartalmáért a Megrendelő teljes felelősséget vállal, és visszavonhatatlanul átvállalja az UniWeb Plusz Kft-től, illetve annak munkatársaitól a Reklám közzétevőjének jogszabály alapján fennálló, a Megrendelővel és a reklámszolgáltatóval fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amely a jogszabály és a jelen szerződéses feltételek Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek az UniWeb Plusz Kft-vel illetve annak munkatársaival szemben érvényesítenek. A Megrendelő köteles a kiszabott bírságot, a megítélt kártérítést és költséget az esedékességkor megfizetni, vagy ha azt az UniWeb Plusz Kft., illetve munkatársai már kiegyenlítették, köteles nekik teljes mértékben megtéríteni.

8.2.  A Megrendelő a fenti felelősség- és tartozásátvállalás alapján tudomásul veszi, hogy a Reklámmal kapcsolatosan az UniWeb Plusz Kft., illetve azok munkatársa helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben, azok mindennemű követeléséért közvetlenül köteles helytállni.

8.3.  A Megrendelő szavatol azért, hogy az általa megjelentetni kívánt Reklámanyagának felhasználását har­madik személy joga nem korlátozza/zárja ki, illetve azért, hogy a Reklámban szereplő, esetlegesen jogvédelem alá eső művek felhasználásáról a jogosulttal megállapodott. Az UniWeb Plusz Kft. -t ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli, az estleges igényekért kizárólag a Megrendelő köteles helytállni.

8.4.  A Felek kötelesek üzleti titokként kezelni az együttműködésük során tudomásukra jutott valamennyi olyan tényt, információt vagy adatot, amely a másik fél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi üzleti kapcsolataira vagy szerződéseire vonatkozik.

9.       ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1.  Jelen ÁSZF 2015.10.31. napjától hatályos.

9.2.  Az UniWeb Plusz Kft. jelen ÁSZF egyoldalú módosítására – ideértve a hivatalos díjszabását, valamint a megrendelési és anyagleadási határidőket, a leadás formátumát, módját, egyéb technikai paramétereit tartalmazó „Médiaajánlat”-ot is – bármikor jogosult, azzal, hogy a módosítás a már visszaigazolt megrendeléseket nem érinti. Az UniWeb Plusz Kft. az új ÁSZF hatályba lépését megelőzően 15 nappal a módosított ÁSZF-et a www.mindenamisport.com oldalon közzéteszi.

9.3.  A Felek az esetleges vitás kérdéseket minden esetben megkísérlik peren kívül, egyezséggel rendezni, ennek eredménytelensége esetén kikötik az UniWeb Plusz Kft. székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

9.4.  Jelen ÁSZF és az UniWeb Plusz Kft. mindenkori hivatalos tarifatáblázata valamennyi Reklám megrendelésre vonatkozó megállapodás szerves, elválaszthatatlan része. Amennyiben az egyedi megállapodásban a Felek jelen feltételtől eltérnek, az adott jogviszonyra a feltételeket az egyedi megállapodásban foglalt eltérésekkel lehet alkalmazni.

9.5.  Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről szóló2008. évi XLVIII. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, valamint egyéb jogszabályi rendelkezések, továbbá a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság állásfoglalásai és a Magyar Reklámetikai Kódex előírásai az irányadóak.

Partnereink

Az oldal üzemeltetője süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.